Διαθέσιμες Μεταπτυχιακές Εργασίες 2014/15 προς εκπόνηση

 Φύλλα Ταυτότητας Μ.Ε.


  1. Ε. Αλεξάνδρου, Επικ. Καθηγ. Αρχ. Μηχ.
   1. Εξέταση της χρήσης κονιαμάτων ειδικής σύνθεσης και διερεύνηση της επίδρασής τους στη θερμική συμπεριφορά δομικών μελών κτιρίων
   2. Διερεύνηση των περιβαλλοντικών συνθηκών και της θερμικής άνεσης σε κτιριακά κελύφη με διαφορετικά δομικά συστήματα και θερμομονωτικά υλικά
   3. Σύνθεση και χαρακτηρισμός φυσικών υλικών για την βελτίωση της θερμικής συμπεριφοράς κτιρίων
  2. Χ. Αργυρούσης, Αναπλ. Καθηγ. Χημ. Μηχ.
   1. Επιφανειακή τροποποίηση συνθέτων και φυσικών υλικών πολυμερικής μήτρας με συνδυασμό ηχοχημικών και βιοκαταλυτικών μεθόδων
   2. Παραγωγή μεταλλικών, κεραμικών και συνθέτων νανο-υλικών με τη μέθοδο hot-injection
   3. Προστασία υλικών αποθήκευσης υδρογόνου με οργανικούς πολυηλεκτρολύτες
   4. Βιοκατάλυση σε μη συμβατικά συστήματα (οργανικά συστήματα) σε συνδυασμό με ηχοχημικές μεθόδους
  3. Α. Δέτση, Επικ. Καθηγ. Χημ. Μηχ.
   1. Ανάπτυξη «πράσινης» μεθοδολογίας σύνθεσης νανοσωματιδίων αργύρου με χρήση ιοντικών υγρών
   2. Εγκλεισμός φυσικού προϊόντος σε νανοσωματίδα βιοδιασπώμενου πολυμερούς
  4. Λ. Ζουμπουλάκης, Αναπλ. Καθηγ. Χημ. Μηχ.
   1. Κατασκευή και Μέτρηση Ιδιοτήτων Συνθέτων Υλικών Πολυεστερικής Μήτρας με Πρόσθετο Νανοσωματιδίων Τιτανικού Ασβεστίου
   2. Σύνθεση και χαρακτηρισμός ημιαγώγιμων συμπολυμερών 3-οκτυλ-θειοφαινίου – διφαινυλίου για οπτοηλεκτρονικές εφαρμογές (συνεπίβλεψη με Ι. Σιμιτζή, Ομότιμο Καθηγητή ΕΜΠ)
   3. Κατασκευή και χαρακτηρισμός ανθρακούχων ηλεκτροδίων ινών άνθρακα – πολυμερούς άνθρακα για εφαρμογές σε κελία καυσίμων (συνεπίβλεψη με Ι. Σιμιτζή, Ομότιμο Καθηγητή ΕΜΠ)
  5. Ε. Θεοτόκογλου, Καθηγ. ΣΕΜΦΕ
   1. Μελέτη του μηχανισμού αστοχίας συνθέτων υλικών
  6. Κ. Κόλλια, Καθηγ. Χημ. Μηχ.
   1. Σύνθετες ηλεκτρολυτικές επικαλύψεις μεταλλικής μήτρας παρουσία οργανικών προσθέτων. Μελέτη δομής και ιδιοτήτων τους
  7. Κ. Κορδάτος, Αναπλ. Καθηγ. Χημ. Μηχ.
   1. Μελέτη των ιδιοτήτων του γραφενίου & νανοσύνθετων υλικών γραφενίου
   2. Χρήση μαγνητικών νανοσωματιδίων και νανοσωλήνων άνθρακα για φόρτωση και χορήγηση αντικαρκινικών κυττάρων
   3. Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοσυνθέτων χαλκιγενών – ανηγμένου οξειδίου του γραφενίου
  8. Α. Κυρίτσης, Επικ. Καθηγ. ΣΕΜΦΕ.
   1. Ηλεκτρικές και θερμικές ιδιότητες νανοσύνθετων ελαστικής μήτρας με εγκλείσματα νανοσωλήνων άνθρακα και γραφένιο
   2. Μελέτη της διηλεκτρικής και θερμικής συμπεριφοράς θερμοαποκρινόμενων συμπολυμερών
  9. Δ. Μανωλάκος, Καθηγ. Μηχ. Μηχ.
   1. Επιφανειακή σκλήρυνση μεταλλικών υλικών με λείανση
   2. Μελέτη της λοξής κοπής με τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων
   3. Συγκριτική μελέτη της συμπεριφοράς έναντι κρουστικής φόρτισης φορέων λεπτού πάχους από διάφορες οικογένειες υλικών (μεταλλικά, πολυμερή, σύνθετα)
  10. Α. Μουτσάτσου, Καθ. Χημ. Μηχ.
   1. Μελέτη ενεργοποιημένων επιφανειών λιγνιτικής ιπτάμενης τέφρας με τιτανία στην απορρύπανση υγρών αποβλήτων
  11. Μ. Μπουρουσιάν, Αναπλ. Καθηγ. Χημ. Μηχ.
   1. Ηλεκτροχημική σύνθεση σουλφιδίων και τελλουριδίων του χαλκού
  12. Ε. Παυλάτου, Αναπλ. Καθηγ. Χημ. Μηχ.
   1. Μελέτη συναπόθεσης υβριδίων νανοσωλήνων άνθρακα / Al2O3 σε μήτρα νικελίου παρουσία προσθέτων με τη μέθοδο της ηλεκτροαπόθεσης
  13. Α. Σωτηροπούλου, Αναπλ. Καθηγ. Αρχ. Μηχ.
   1. Σύγκριση μεταξύ εργαστηριακών προδιαγραφών και μετρήσεων στο κτίριο της ηχομόνωσης πετασμάτων
  14. Α. Τσετσέκου, Αναπλ. Καθηγ. Μηχ. Μετ. Μετ.
   1. Ανάπτυξη ικριωμάτων υδροξυαπατίτη/βιομορίων με ενσωματωμένους νανοσωλήνες άνθρακα για βιοιατρικές εφαρμογές
  15. Σ. Τσίμας, Καθηγ. Χημ. Μηχ.
   1. Διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης του παραπροϊόντος από την ξηρή αποθείωση απαερίων (SDA) στην παρασκευή κονιών
  16. Ν. Τσούβαλης, Καθηγ. Ναυπ. Μηχ. Μηχ.
   1. Αριθμητική διερεύνηση της αποτελεσματικότητας ενισχυτικών δοκών με υβριδικές διατομές συνδυασμού χάλυβα / συνθέτου υλικού και αλουμινίου / συνθέτου υλικού
  17. Κ. Χαριτίδης, Καθηγ. Χημ. Μηχ.
   1. Χαρακτηρισμός επιστρώσεων με αντιδιαβρωτικές και αντιμολυσματικές Ιδιότητες
   2. Μελέτη νανομηχανικών ιδιοτήτων και ανάλυση ιξωδοελαστικής συμπεριφοράς υδρογελών για ανάπλαση μαλακών ιστών
   3. Μελέτη νέων υλικών για τεχνολογία τριδιάστατης εκτύπωσης (3D printing)
   4. Ανάπτυξη νανοδομημένων φωτοανιχνευτών υπεριώδους ακτινοβολίας, βασισμένων σε ετεροδομές ZnO  (συνεπίβλεψη με Δρ. Μαρία Κάνδυλα, Εντεταλμένη Ερευνήτρια Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)
  18. Η. Χατζηθεοδωρίδης, Επικ. Καθ. Μετ. Μετ.
   1. Ανάκτηση και χαρακτηρισμός σπανίων γαιών από βιομηχανικά απόβλητα (συνεπίβλεψη με Μ. Όξενκιουν-Πετροπούλου, Συνταξ. Καθ. ΕΜΠ)
  19. Γ. Φούρλαρης, Καθηγ. Μηχ. Μετ. Μετ.
   1. Μετασχηματισμοί φάσεων και μικροσκοπικός χαρακτηρισμός των σε υπερκράματα νικελίου
  20. Ε. Χριστοφόρου, Καθηγ. Μηχ. Μετ. Μετ.
   1. Συσχέτιση μαγνητικής διαπερατότητας και εσωτερικών τάσεων σε χάλυβες