Επικοινωνία

Λεπτομέρειες Επικοινωνίας

Γραμματεία Συντονίζουσας Σχολής

Γ. Σηφάκη, ΙΔΑΧ

Σχολή Χημικών Μηχανικών
Τηλ.: 210 772 2248
E-mail: gsifaki@chemeng.ntua.gr


Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ)

(Ακαδημαϊκό έτος 2018/2019)

1. Κ. Χαριτίδης, Καθηγητής ΕΜΠ (Διευθυντής ΔΠΜΣ, Πρόεδρος ΣΕ)
Σχ. Χ.Μ.
E-mail: charitidis@chemeng.ntua.gr

2. Κ. Κόλλια,  Καθηγήτρια (Αναπλ. Διευθύντρια ΔΠΜΣ)
Σχ. Χ.Μ.
E-mail: dinak@chemeng.ntua.gr

3. Α. Κυρίτσης, Αναπλ. Καθηγητής
Σχ. ΕΜΦΕ
E-mail: akyrits@central.ntua.gr

Α. Τσετσέκου, Καθηγήτρια (αναπλ. μέλος)
Σχ. Μ.Μ.Μ.
E-mail: athtse@metal.ntua.gr

4. Δ. Παντελής, Καθηγητής
Σχ. Ν.Π.
E-mail: pantelis@central.ntua.gr

Ν. Τσούβαλης, Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
Σχ. Ν.M.Π.
E-mail: tsouv@mail.ntua.gr

Δ. Μανωλάκος, Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
Σχ. Μ.Μ.
E-mail: manolako@central.ntua.gr

5. Ε. Μπαδογιάννης, Επίκ. Καθηγητής
Σχ. Π.Μ.
E-mail: badstrat@central.ntua.gr

Κ. Δέρβος, Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
Σχ. Η.Μ.Υ.
E-mail: cdervos@central.ntua.gr

Ε. Αλεξάνδρου, Επίκ. Καθηγήτρια (αναπλ. μέλος)
Σχ. Α.Μ.
E-mail: zelias@central.ntua.gr

 


Επιστημονική Γραμματεία

  • Ε. Κανελλοπούλου, Χημικός ΑΠΘ, MSc, ΕΤΕΠ
  • Σ. Σούλης, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΕΔΙΠ

E-mail: ylika@chemeng.ntua.gr

Μέλη Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ)

(Ακαδημαϊκό έτος 2018/2019)

1. Λ. Ζουμπουλάκης, Αναπλ. Καθηγητής (Πρόεδρος ΕΔΕ)
Σχ. Χ.Μ.
E-mail: lzoubou@chemeng.ntua.gr

2. Ε. Παυλάτου,  Καθηγήτρια
Σχ. Χ.Μ.
E-mail: pavlatou@chemeng.ntua.gr

Χ. Αργυρούσης, Αναπλ. Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
Σχ. Χ.Μ.
E-mail: argirusi@central.ntua.gr

3. Α. Τσετσέκου, Καθηγήτρια
Σχ. Μ.Μ.Μ.
E-mail: athtse@metal.ntua.gr

Α. Κυρίτσης, Αναπλ. Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
Σχ. ΕΜΦΕ
E-mail: akyrits@central.ntua.gr

4. Δ. Μανωλάκος, Καθηγητής
Σχ. Μ.Μ.
E-mail: manolako@central.ntua.gr

Δ. Παντελής, Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
Σχ. Ν.Μ.Μ.
E-mail: pantelis@central.ntua.gr
Ν. Τσούβαλης, Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
Σχ. Ν.M.Μ.
E-mail: tsouv@mail.ntua.gr

5. Κ. Δέρβος, Καθηγητής
Σχ. Η.Μ.Υ.
E-mail: cdervos@central.ntua.gr

Ε. Αλεξάνδρου, Επίκ. Καθηγήτρια (αναπλ. μέλος)
Σχ. Α.Μ.
E-mail: zelias@central.ntua.gr

Ε. Μπαδογιάννης, Επίκ. Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
Σχ. Π.Μ.
E-mail: badstrat@central.ntua.gr