Μεταπτυχιακή Εργασία-Templates

Διαδικασία αποπεράτωσης Μεταπτυχιακής Εργασίας

Οι επιβλέποντες των Μεταπτυχιακών Εργασιών εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο μεταπτυχιακών σπουδών υποβάλουν ηλεκτρονικά την Μεταπτυχιακή Εργασία στο  αποθετήριο του ΔΠΜΣ. Τον σύνδεσμο για το αποθετήριο θα τον βρείτε εδώ.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, αμέσως μετά την παρουσίαση/εξέταση της μεταπτυχιακής εργασίας τους ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής (η οποία είναι υποχρεωτική), πρέπει να φροντίσουν για τα ακόλουθα:

  1. Να προσκομίσουν ενα (1) ηλεκτρονικό αντίγραφο (μορφή pdf) της μεταπτυχιακής εργασίας στην τελική της μορφή (δηλαδή αφού ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει ολοκληρώσει τις πιθανές διορθώσεις που προτείνει η τριμελής εξεταστική επιτροπή) σε CD για το αρχείο του ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών». Το αντίγραφο αυτό πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προδιαγράφονται από τη “Μορφή Μεταπτυχιακής Εργασίας”.
    (κατάθεση: στην Επιστημονική Γραμματεία του ΔΠΜΣ)
  2. Να ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ.

Μορφή Μεταπτυχιακής Εργασίας

Οι Μεταπτυχιακές Εργασίες για να γίνουν δεκτές από την Επιστημονική Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Να έχουν εξώφυλλο και εσώφυλλο (cover-page.doc και inner-page.doc).
  2. Να περιλαμβάνουν περίληψη στα ελληνικά.
  3. Να περιλαμβάνουν περίληψη (abstract) στα αγγλικά.
  4. Να περιλαμβάνουν CV του μεταπτυχιακού φοιτητή στο οποίο να αναφέρεται εάν προέκυψε ανακοίνωση σε συνέδριο ή εργασία σε επιστημονικό περιοδικό στα πλαίσια της εν λόγω μεταπτυχιακής εργασίας (στο τέλος της εργασίας).