Στατιστικά στοιχεία

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές


Προέλευση Υποψηφίων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι Μηχανικοί Σχολών του Ε.Μ.Π. ή άλλων αντίστοιχων Τμημάτων Α.Ε.Ι. της χώρας ή ισότιμων Τμημάτων Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι ισότιμων Τμημάτων συγγενούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής από θετικές ή τεχνολογικές κατευθύνσεις, για τους οποίους η απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ή και Δ.Δ. δεν συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού διπλώματος του Ε.Μ.Π.


Αναλυτικά Στοιχεία Μ.Φ.

Συγκεντρωτικά Διαγράμματα :