Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών Περιόδου Ιουνίου 2019

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

H κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν κατά
την περίοδο Ιουνίου 2019 θα γίνει έως τις 14/06/2019. Οι εργασίες θα
πρέπει να κατατεθούν στους Επιβλέποντες Καθηγητές (σε ψηφιακή μορφή).

Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα
24/06/2019– 05/07/2019.

Από τη Γραμματεία