Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών Περιόδου Οκτωβρίου 2023

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

 

H ηλεκτρονική υποβολή των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να

εξεταστούν κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2023 θα γίνει έως τις 29/09/2023.

Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν στους Επιβλέποντες Καθηγητές σε

ψηφιακή μορφή.

 

Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα

09/10/2023 – 30/10/2023.

 

 

 

Από τη Γραμματεία