Διατριβές

Διαδικασία αποπεράτωσης Μεταπτυχιακής Εργασίας

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, αμέσως μετά την παρουσίαση/εξέταση της μεταπτυχιακής εργασίας τους ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής (η οποία είναι υποχρεωτική), πρέπει να φροντίσουν για τα ακόλουθα:

  1. Να προσκομίσουν ενα (1) ηλεκτρονικό αντίγραφο (μορφή pdf) της μεταπτυχιακής εργασίας στην τελική της μορφή (δηλαδή αφού ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει ολοκληρώσει τις πιθανές διορθώσεις που προτείνει η τριμελής εξεταστική επιτροπή) σε CD για το αρχείο του ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών». Το αντίγραφο αυτό πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προδιαγράφονται από τη «Μορφή Μεταπτυχιακής Εργασίας».
    (κατάθεση: στην Επιστημονική Γραμματεία του ΔΠΜΣ)
  2. Να ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ.
    (επικοινωνία με την Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ)

 

Μορφή Μεταπτυχιακής Εργασίας

Οι Μεταπτυχιακές Εργασίες για να γίνουν δεκτές από την Επιστημονική Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Να έχουν εξώφυλλο και εσώφυλλο (cover-page.doc και inner-page.doc).
  2. Να περιλαμβάνουν περίληψη στα ελληνικά.
  3. Να περιλαμβάνουν περίληψη (abstract) στα αγγλικά.
  4. Να περιλαμβάνουν CV του μεταπτυχιακού φοιτητή στο οποίο να αναφέρεται εάν προέκυψε ανακοίνωση σε συνέδριο ή εργασία σε επιστημονικό περιοδικό στα πλαίσια της εν λόγω μεταπτυχιακής εργασίας (στο τέλος της εργασίας).