Μαθήματα

Διάρκεια Σπουδών

Το Δ.Μ.Σ. (Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών) διαρκεί συνολικά τρία (3) εξάμηνα. Κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα ο μεταπτυχιακός φοιτητής παρακολουθεί υποχρεωτικά μαθήματα, καθώς επίσης και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά. Τα τελευταία επιλέγει από τις δύο ροές: Ροή Α «Επιστήμη Υλικών» και Ροή Β «Τεχνολογία Υλικών». Η Ροή Α συνδυάζει τα γνωστικά αντικείμενα «Παραγωγή-Δομή-Ιδιότητες-Εφαρμογές» από επιστημονική άποψη, ενώ η Ροή Β αναδεικνύει κυρίως τον τεχνολογικό τους χαρακτήρα. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει επιτυχώς 7 μαθήματα ανά εξάμηνο. Το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο έχουν από 13 εβδομάδες υποχρεωτική φοίτηση και περιλαμβάνουν 310 ώρες διδασκαλίας, αντίστοιχα. Στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται ερευνητική μεταπτυχιακή εργασία.

Ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο Δ.Π.Μ.Σ., είναι δύο (2) έτη. Κατ’ εξαίρεση, σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί μικρή παράταση μέχρι ένα (1) επιπλέον, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της ΕΔΕ.

Στις δύο ροές του προγράμματος, «Επιστήμη Υλικών» και «Τεχνολογία Υλικών», προσφέρονται μαθήματα από ένα ευρύ φάσμα αντίστοιχων τομέων γνώσης. Ένα μεγάλο εύρος στοιχείων από τις φυσικές επιστήμες και τις επιστήμες του μηχανικού συνδυάζονται με τέτοιο τρόπο που να καλύπτεται ο πολύπλοκος και πολυσήμαντος χαρακτήρας της περιοχής των υλικών μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης και μιας ιδιαίτερης επιστημονικής σύνθεσης. Οι δυνατότητες επιλογής μαθημάτων και από τις δύο ροές προσδίδουν στο Δ.Π.Μ.Σ. χαρακτηριστικά αυξημένης ευρύτητας και ευκαμψίας και ικανοποιούν ένα ευρύ φάσμα ήδη εκδηλωμένων ενδιαφερόντων και αναγκών.

Πρόγραμμα Σπουδών 2019/20

Υποχρεωτικά μαθήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Βασικές εργαστηριακές ασκήσεις υλικών Διάφοροι διδάσκοντες
Τεχνολογικά Υλικά
Α. Μεταλλικά υλικά
Β. Πολυμερή υλικά
Γ. Κεραμικά υλικά (my courses)
Γ. Φούρλαρης
Λ. Ζουμπουλάκης
Α. Τσετσέκου
Φυσική και Χημεία Στερεάς Κατάστασης Μ. Μπουρουσιάν

Ροή Α' (Επιστήμη Υλικών)

Ροή Β' (Τεχνολογία Υλικών)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Κατεργασίες υλικών Δ. Μανωλάκος, Α. Μαρκόπουλος
Δυναμικές μηχανικές ιδιότητες υλικών – ρεολογία Π. Ταραντίλη
Τεχνολογία προηγμένων πολυμερών και συνθέτων υλικών
Φροντιστηριακές ασκήσεις (συνολο 6, 9 διδακτικές ώρες)
Λ. Ζουμπουλάκης, Ι. Σιμιτζής,
Σ. Σούλης (ΕΔΙΠ)
Τεχνολογία δομικών υλικών (mycourses) (Επιστήμη & Τεχνολογία κονιών, κονιαμάτων και σκυροδέματος) E. Μπαδογιάννης,
Ε. Αλεξάνδρου, Α. Σωτηροπούλου
Τεχνολογία προηγμένων κεραμικών υλικών (mycourses) Χ. Αργυρούσης, Α. Τσετσέκου, Κ. Κορδάτος
Φυσική μεταλλουργία (mycourses) Δ. Παντελής†, Γ. Φούρλαρης

Παρατηρήσεις: Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται μόνο πρωινές ώρες. Κάθε μάθημα έχει τρεις ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως με εξαίρεση το υποχρεωτικό μάθημα «Βασικές Εργαστηριακές Ασκήσεις Υλικών» το οποίο έχει έξι ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως.

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Φθορά και Προστασία Υλικών (my courses) Α. Καραντώνης, Δ. Υφαντής, Γ. Μπατής
Προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις υλικών Διάφοροι διδάσκοντες
Σεμιναριακά μαθήματα Διάφοροι διδάσκοντες

Ροή Β' (Τεχνολογία Υλικών)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Μηχανική των θραύσεων

Β. Βαδαλούκα, Γ. A. Παπαδόπουλος

Γ. Φουντουκίδης, ΕΤΕΠ ΕΜΠ

Μηχανική συνθέτων υλικών Ν. Τσούβαλης
Επιφανειακές κατεργασίες υλικών Δ. Μανωλάκος, Δ. Παπαδημητρίου, Α. Μαρκόπουλος
Σύνθεση, διεργασίες και παραγωγή νανοϋλικών

Κ. Χαριτίδης

Η. Κούμουλος, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ

Συγκολλήσεις (mycourses) Δ. Παντελής†, Σ. Παπαευθυμίου
Έρευνα αγοράς (mycourses) Σ. Τσιβιλής, Λ. Ζουμπουλάκης
Εμβιομηχανική Κ. Χαριτίδης, Δρ. Μ. Καβουσιανάκης, Δρ. Δ. Μπρασινίκα

Παρατηρήσεις: Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται μόνο πρωινές ώρες. Κάθε μάθημα έχει τρεις ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως με εξαίρεση το υποχρεωτικό μάθημα «Προχωρημένες Εργαστηριακές Ασκήσεις Υλικών» που έχει έξι ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
Μεταπτυχιακή Eργασία Επιλογή ενός επιβλέποντα καθηγητή

Παρατηρήσεις: Ο προγραμματισμός της ερευνητικής εργασίας γίνεται κατόπιν αρχικής συνεννόησης με τον επιβλέποντα καθηγητή.